شماره‌های پیشین نشریه

دوره اول، شماره سوم، زمستان 1402
دوره اول، شماره دوم، پائیز 1402
دوره اول، شماره اول، تابستان 1402

پس از وقفه ای طولانی، فصلنامه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با مجوز و عنوان جدیدی فعالیت خود را از سر گرفته است و افتخار دارد مقالات ارزشمند علمی پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند در حوزه آموزش علوم ورزشی و موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و تندرستی دانش آموزان و معلمان تربیت بدنی را دریافت و پس از طی مراحل داوری چاپ نماید.

شایان ذکر است نشانی پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه با توجه به نام جدید،

https://risse.sru.ac.ir می باشد.


فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی طی مجوز شماره 92508 مورخ 1401/10/26 از

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده است.


آدرس نشریه: تهران- لویزان- خ شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- دانشکده علوم ورزشی-

دفتر فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی

 کد پستی: 15811-16788                          صندوق پستی:163-16785

آدرس پست الکترونیکی: risse@sru.ac.ir

تلفکس: 22970051


این فصلنامه با انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، دی 1402، صفحه 1-73 (دوره اول، شماره سوم، زمستان 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان